آخرین عناوین

شنبه 29 شهريور 1399-16:17 کد خبر:83785

سازمان امور مالیاتی اعلام کرد:

اصلاح مواد فصل دوم آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده 169 قانون مالیات های مستقیم

سازمان امور مالیاتی در اطلاعیه ای، اصلاحیه مواد فصل دوم آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (3) قانون مالیات های مستقیم را اعلام کرد.


به گزارش خزرتیترخبر،در راستای خدمت رسانی هر چه موثرتر به مودیان محترم مالیاتی و تسهیل در ثبت نام اشخاص حقیقی و حقوقی در نظام مالیاتی کشور، برخی مواد فصل دوم آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده 169 قانون مالیات های مستقیم ( اصلاحی 1399/4/31) اصلاح گردیده که فعالان محترم اقتصادی لازم است موارد و نکات اصلاح شده به شرح زیر را مدنظر قرار دهند:

فصل دوم: ثبت نام در نظام مالیاتی

ماده 2): اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون مکلفند با رعایت ضوابط و مقررات این آیین نامه و به ترتیبی که سازمان اعلان می نماید، نسبت به ثبت نام در نظام مالیاتی کشور اقدام نمایند.

تبصره (1)- فراخوان های قبلی ثبت نام سازمان که تا پایان سال 1394 انجام شده است، کماکان معتبر می باشد.

تبصره (2)- در موارد ثبت شخص حقوقی و یا ایجاد یک نوع فعالیت توسط شخص حقیقی با صدور مجوز فعالیت از سوی مراجع ذیربط، سازمان موظف است در اجرای مقررات ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم با دریافت اطلاعات لازم از مرجع ثبت یا صدور مجوز فعالیت حسب مورد( به صورت برخط یا غیر برخط) نسبت به ثبت نام مودی در نظام مالیاتی اقدام و نتیجه را به نحو مقتضی ( از جمله مکاتبه، ارسال پیامک یا از طریق کارپوشه سامانه مودیان حسب مورد) به مودی اعلام نماید. در اینگونه موارد در صورت نیاز به ثبت اطلاعات تکمیلی، مودی مکلف است با اعلام سازمان، با مراجعه به سامانه ثبت نام مودیان، نسبت به تکمیل اطلاعات ثبت نام اقدام نماید.

ماده (3)- صاحبان مشاغل برای هر واحد شغلی یا برای هر محل، جداگانه در نظام مالیاتی ثبت نام می شوند.

تبصره 1- چنانچه صاحبان مشاغل موضوع این آیین نامه براساس مجوز صادره از طرف مراجع ذی صلاح، بیش از یک محل فعالیت برای همان مجوز داشته باشند، برای تمامی این محل ها فقط یک ثبت نام صورت خواهد گرفت و بنا بر اعلام مودی ( ضمن اعلام مشخصات کامل تمام محل های فعالیت) یکی از این محل ها، بعنوان محل اصلی فعالیت مشخص و سایر محل ها به عنوان شعبه منظور خواهد شد،در صورت عدم انتخاب مودی، تعیین محل اصلی فعالیت به تشخیص سازمان خواهد بود.

تبصره 2- چنانچه صاحبان مشاغل موضوع این آیین نامه در یک محل بیش از یک فعالیت شغلی داشته باشند، مکلف به یک ثبت نام برای کلیه فعالیت های شغلی محل مذکور می باشند.

تبصره 3- درمورد کارگاه ها و واحدهای تولیدی که نوع فعالیت آنان، ایجاد دفتر یا فروشگاه در یک یا چند محل دیگر را اقتضا نماید، مودی می تواند برای کلیه محل های مذکور یک ثبت نام به نشانی که به عنوان محل اصلی فعالیت اعلام می نماید، انجام و یک فقره اظهارنامه برای کلیه درآمدهای حاصل از فعالیت های خود تسلیم نماید،در این صورت برای مودی مزبور یک پرونده به نشانی که اعلام می نماید، تشکیل می شود.

ماده 4- مشاغلی که به صورت مشارکت مدنی اعم از قهری یا اختیاری اداره می شوند، به عنوان یک مودی در نظام مالیاتی ثبت نام خواهند شد. صاحبان مشاغل مذکور مکلفند در زمان ثبت نام یا تکمیل اطلاعات ثبت نام ، اطلاعات مورد نیاز کلیه شرکا و نسبت سهم هر شریک را اعلام نمایند.

ماده 5- مشمولین ثبت نام مکلفند هر گونه تغییرات از جمله انحلال، تعطیلی فعالیت( دائم یا موقت)، تغییر نام، تغییر شغل، تغییر نشانی، تبدیل فعالیت انفرادی به مشارکتی و یا بالعکس، تغییر شرکا (اختیاری یا قهری) و یا سایر موارد را حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ انجام یا وقوع تغییرات به سازمان اعلام نمایند.

ماده 6- در مورد اشخاص حقوقی ( به استثنای اشخاص موضوع ماده 2 قانون) شناسه ملی به عنوان شماره اقتصادی آنها محسوب می شود،برای اشخاص موضوع ماده (2) قانون و صاحبان مشاغل، سازمان موظف است پس از ثبت نام برای آنها شماره اقتصادی بر مبنای شناسه یا شماره ملی آنها صادر و ابلاغ نماید.

ماده 7- مادامی که برای اشخاص موضوع ماده (2) قانون و صاحبان مشاغل، شماره اقتصادی جدید صادر نشده است، حسب مورد از شناسه ملی، شماره ملی، شناسه مشارکت مدنی و شماره اختصاصی اشخاص خارجی استفاده نمایند.

به گزارش خزرتیترخبر، مودیان محترم، برای هر واحد شغلی یا برای هر محل، می باید جداگانه در نظام مالیاتی ثبت نام نمایید.

*مودیان محترم، آیا می دانید؟

در صورتی که در یک محل، بیش از یک فعالیت شغلی دارید، صرفا می باید برای کلیه فعالیت های شغلی محل مذکور، یکبار در نظام مالیاتی ثبت نام نمایید.

*مودیان محترم، آیا می دانید؟

مشاغلی که به صورت مشارکت مدنی اعم از قهری یا اختیاری اداره می شوند، به عنوان یک مودی در نظام مالیاتی ثبت نام می شوند، صاحبان مشاغل مذکور مکلفند در زمان ثبت نام در نظام مالیاتی، اطلاعات مورد نیاز کلیه شرکا و نسبت سهم هر شریک را اعلام نمایند.

*مودیان محترم، آیا می دانید؟

در صورتی که به استناد مجوز صادره از طرف مراجع ذی صلاح، در بیش از یک محل فعالیت دارید، برای تمامی این محل ها صرفا می باید یک بار در نظام مالیاتی ثبت نام نموده  و ضمن اعلام مشخصات کامل تمام محل های فعالیت، یکی از این محل ها را بعنوان محل اصلی فعالیت خود مشخص نمایید .

*مودیان محترم، آیا می دانید؟

هر گونه تغییرات از جمله انحلال، تعطیلی فعالیت( دائم یا موقت)، تغییر نام، تغییر شغل، تغییر نشانی، تبدیل فعالیت انفرادی به مشارکتی و یا بالعکس، تغییر شرکا (اختیاری یا قهری) و یا سایر موارد را حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ انجام یا وقوع تغییرات به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نمایید.

*مودیان محترم، آیا می دانید؟

در مورد اشخاص حقوقی ( به استثنای اشخاص موضوع ماده 2 قانون مالیات های مستقیم)، شناسه ملی به عنوان شماره اقتصادی در نظام مالیاتی کشور محسوب می شود، برای اشخاص موضوع ماده (2) قانون مذکور و صاحبان مشاغل، سازمان امور مالیاتی کشور، پس از ثبت نام مودی در نظام مالیاتی، شماره اقتصادی بر مبنای شناسه یا شماره ملی شخص صادر و ابلاغ می نماید.

*مودیان محترم، آیا می دانید؟

مادامی که برای اشخاص موضوع ماده (2) قانون مالیات های مستقیم و صاحبان مشاغل، شماره اقتصادی جدید صادر نشده است، حسب مورد از شناسه ملی، شماره ملی، شناسه مشارکت مدنی و شماره اختصاصی اشخاص خارجی در نظام مالیاتی استفاده می شود.

*مودیان محترم، آیا می دانید؟

براساس دستورالعمل سازمان امور مالیاتی کشور، ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده، کفایت داشته و نیازی به صدور گواهینامه ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد و ثبت نام های قبلی به عنوان ثبت نام قطعی تلقی می گردد.

*مودیان محترم، آیا می دانید؟

مشمولین ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده، اعم از کارفرمایان، خریداران کالا و خدمات و فعالان اقتصادی می توانند با مراجعه به سامانه مالیات بر ارزش افزوده به  نشانی www.evat.ir ، با انتخاب گزینه «بررسی ثبت نام مودیان مالیات بر ارزش افزوده»، از ثبت نام در این سامانه کسب اطلاع نمایند.

*مودیان محترم، آیا می دانید؟

در صورت عدم ثبت نام مشمولین نظام مالیات بر ارزش افزوده در سامانه مربوط، ادارات امور مالیاتی با توجه به نوع فعالیت و سابقه فعالیت مودی در پرونده عملکرد، نسبت به ثبت نام مودی اقدام نموده و مراتب را به مودی اطلاع رسانی می نمایند.

نام فرستنده :
ایمیل گیرنده :