دوشنبه 21 اسفند 1402-10:35 کد خبر:130859

مزارع کلزا در گلوگاه

مزارع کاشت کلزا در شهرستان گلوگاه که در شرق مازندران است و این روزها زیبایی خاصی به طبیعت بخشیده است.


29475

29474

29473

29472

29471

29470

29469

29468

29467

29466

29465

29464

29463

29462

29461